PREHĽAD POPLATKOV

VOLITEĽNÉ POPLATKY CENA bez DPH
Poplatok za mladšieho vodiča (pri každom vozidle je uvedená minimálna veková hranica) 3 € / deň alebo 8€ / deň v závislosti od kategórie vozidla
Ďalší vodič 10 € / jednorázový poplatok
Platba v hotovosti 10 € / jednorázový poplatok
Poplatok za dotankovanie PHM po klientovi 15€ + chýbajúce PHM
Požičanie vozidla mimo otváracích hodín pobočky 20 € / jednorázový poplatok
Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín pobočky na inej adrese ako je sídlo firmy 20 € / jednorázový poplatok
Pristavenie / odstavenie vozidla mimo adresu pobočky alebo mesta Trenčín 0,50 € / 1 km
Pristavenie / odstavenie vozidla pri 1 dňovom nájme v rámci mesta Trenčín počas pracovnej doby 5 €
FULL GARANCE - Úplné prenesenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastným zavinením z nájomcu na prenajímateľa s nulovou spoluúčasťou. Prenesenie zodpovednosti sa nevzťahuje na poškodenie pneumatík, motora, podvozku, diskov kolies a krádež vozidla 15 € / deň alebo 20 € / deň v závislosti od kategórie vozidla
PART GARANCE - Prenesenie zodpovednosti pre krytie škôd na čelnom skle s nulovou spoluúčasťou 3 € / deň alebo 5 € / deň v závislosti od kategórie vozidla alebo 30€ / mesiac
POPLATKY ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY CENA bez DPH
Menšie poškodenie - oprava defektu 30 €
Menšie poškodenie - zaleštenie povrchového poškodenia laku karosérie 100 €
Menšie poškodenie - oprava preliačiny karosérie bez nutnosti opravy laku 150 €
Menšie poškodenie - škrabanec na jednom diely karosérie - lakovanie 200 € / 300 € v závislosti od kategórie vozidla
Menšie poškodenie - prasklina na čelnom okne do 1cm 30 €
Menšie poškodenie - poškodenie zliatinového disku kolesa 100 € / 300 € v závislosti na veľkosti disku kolesa
Menšie poškodenie - poškodenie disku kolesa s vysokým leskom 180 € / 300 € v závislosti na veľkosti disku kolesa
Menšie poškodenie - trvalé poškodenie pneumatiky (je nutné mať na jednej náprave rovnaké pneumatiky) hradí v plnom rozsahu klient
Väčšie poškodenie - deformácia karosérie, preliačina na karosérii 400 €
Väčšie poškodenie - škrabanec na jednom diele karosérie 200 € / 300 € v závislosti na značke vozidla
Väčšie poškodenie - deformácia, prasknutie dielu 400 €
Väčšie poškodenie - poškodenie čelného skla 400 €
Väčšie poškodenie - poškodenie bočných skiel / zadného skla 400 €
Poškodenie EČV hradí v plnom rozsahu klient + 20%
Lakovanie strecha / kapota 200 € / 300 € v závislosti na značke vozidla
Lakovanie spätné zrkadlo / kľučka dverí 100 €
Na akékoľvek poškodenie interiéru vozidla sa nevzťahuje poistenie, ale účtuje sa vždy skutočná náhrada škody a servisný úkon.V prípade, že suma za akékoľvek poškodenie presiahne sumu 4 000€, tak bude klientovi účtovaná spoluúčasť 10% zo spôsobenej škody.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo na opravu vozidla v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku opravy tak, aby bolo vozidlo vyradené z prevádzky čo najkratší čas. Klient môže požiadať o opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takomto prípade sa klientovi účtuje poplatok za stojné vo výške 50% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy poškodenia.
Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH 20% neupatňuje.
POKUTY A ODŤAH VOZIDLA CENA bez DPH
Administratívny poplatok za vybavenie dopravného priestupku (neobsahuje výšku pokuty) 10 €
Pokuty za priestupky v dobe trvania zmluvy hradí v plnom rozsahu klient
Odtiahnutie vozidla z dôvodu dopravného priestupku hradí v plnom rozsahu klient
Odťah vozidla pri dopravnej nehode - vinník klient (neplatí pri zakúpení balíka PREMIUM ASSISTANCE) hradí v plnom rozsahu klient
Odťah vozidla pri dopravnej nehode - vinník tretia osoba hradí poisťovňa alebo prenajímateľ
Odťah nepojazdného vozidla z dôvodu poruchy podľa charakteru poruchy prenajímateľ alebo klient
Znečistenie - od zvierat 20 €
Znečistenie - odpadky vo vozidle, špinavý interiér / sedačky - suché čistenie 20 € / 40 € v závislosti od rozsahu znečistenia
Znečistenie - odpadky vo vozidle, špinavý interiér / sedačky - mokré čistenie 50 € / 120 € v závislosti od rozsahu znečistenia
Nadmerné znečistenie vozidiel kategórie VAN a BUS (interiér + ložná plocha) 50 € / 120 € v závislosti od rozsahu znečistenia
Neodstraniteľné znečistenie (napr. rozliate mlieko, chemické znečistenie farbou, riedidlami a podob.) hradí v plnom rozsahu klient
Nedodržanie garančnej prehliadky vozidla predpísanej výrobcom (prekročenie o 1 000km a viac) 500 €
Nedodržanie garančnej prehliadky vozidla predpísanej výrobcom (prekročenie o 10 000km a viac) zostatková hodnota vozidla
Chybné natankovanie PHM (oprava nutná v autorizovanom servise s prípadnou výmenou motora) hradí v plnom rozsahu klient + PHM
Náhrada za stratu technického preukazu od vozidla hradí v plnom rozsahu klient + 20%
Náhrada za stratu bielej alebo zelenej karty 20 €
Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla hradí v plnom rozsahu klient + 20%
Náhrada za stratu povinnej výbavy vozidla hradí v plnom rozsahu klient
Náhrada za stratu náradia od vozidla hradí v plnom rozsahu klient
Náhrada za stratu EČV od vozidla hradí v plnom rozsahu klient + 20%
Porušenie zákazu fajčenia vo vozidle 100 €
Neriadenie sa výzvou prenajímateľa (nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie poškodenia) 40 €
Nepristavenie vozidla na obhliadku pri dlhodom nájme (na dohodnuté miesto) 30 €
Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu prenajímateľa 40 €
Poplatok za odobratie vozidla 450 €
V prípade neohlásenia nehody alebo poškodenia vozidla (polícii alebo prenajímateľovi) hradí v plnom rozsahu klient
Zámena dielov, súčiastok alebo iných častí vozidla, iné zásahy do vozidla hradí v plnom rozsahu klient
Zrušenie záväznej rezervácie 30% z dohodnutej hodnoty nájmu
Poskytnutie vozidla tretej strane (neuvedený šofér, cudzia osoba) 200 €
Penále za upomienku pre faktúru po dátume splatnosti 10 €
Používanie vozidla v rozpore so zmluvou 300 €
Nezákonná činnosť páchaná vozidlom hradí v plnom rozsahu klient + 500 €
V prípade hrubého porušenia predpisov s následkom odobratia vozidla políciou hradí v plnom rozsahu klient + 500 €
Porušenie Všeobecných obchodných podmienok hradí v plnom rozsahu klient + 500 €
PRISTAVENIE NÁHRADNÉHO VOZIDLA PO NEHODE ALEBO PORUCHE ZAVINENEJ VODIČOM, ALEBO NESPRÁVNOU MANIPULÁCIOU S VOZIDLOM CENA bez DPH
Pristavenie vozidla do 24 hodín na miesto udalosti 0,50 € / 1km SK / 0,80 € / 1km EU
Vrátenie opraveného vozidla a odvoz náhradného vozidla 0,50 € / 1km SK / 0,80 € / 1km EU